Wypalenie zawodowe

Cele szkolenia:
nauczyciele po szkoleniu:
znają swoją motywację do pracy,
potrafią znaleźć oparcie w technikach radzenia sobie ze stresem,
rozumieją wagę związku między stosunkiem do czasu, a radością z życia i pracy zawodowej.

Program szkolenia:
ukryty program nauczyciela i jego wpływ na satysfakcję z pracy,
mapa osobistego stresu,
techniki radzenia sobie ze stresem, poprawiające samopoczucie i samoocenę,
samoasertywność w pracy nauczyciela,
zmiana przekonań jako czynnik warunkujący poczucie własnej wartości i pewności siebie,
zarządzanie czasem, definiowanie celów i planowanie jako czynniki chroniące przed wypaleniem zawodowym (zasada Pareto, efekt piły, zasada Eisenhowera, itd.)

Metody pracy:
Wykład i dyskusja.
Ćwiczenia praktyczne (w grupach czteroosobowych bądź w parach).
Praca na metaforze z elementami autodiagnozy.

Wielkość grupy:
do 20 osób.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.