Rodzina a szkoła

Cele szkolenia:
nauczyciele po szkoleniu:
znają psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania relacji między rodziną a szkołą,
umieją określić możliwości i ograniczenia współpracy z rodziną dziecka,
znają podstawowe zasady komunikacji z rodziną

Program szkolenia:
środowiska rozwoju dziecka: miejsce szkoły w relacji do rodziny i grupy rówieśniczej,
charakterystyka modeli współpracy z rodziną,
prawne uwarunkowania współpracy szkoły z rodziną,
ukryty program szkoły w relacji z rodziną,
podstawowe zasady komunikacji z rodziną: komunikacja interpersonalna czy intersubiektywna?

Metody pracy:
Wykład dialogowany i dyskusja.
Ćwiczenia praktyczne.

Wielkość grupy:
do 20 osób.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.