Promocja zdrowia w szkole

Geneza i rozwój idei promocji zdrowia

definicje, koncepcje i założenia
obszary działań
modele promocji zdrowia
podejście siedliskowe w promocji zdrowia

Czynniki warunkujące zdrowie

czynniki determinujące zdrowie populacji i jednostki (biologiczne, społeczno-ekonomiczne, styl życia, służba zdrowia)
zachowania zdrowotne
zasoby i czynniki ryzyka dla zdrowia

Główne problemy zdrowotne społeczeństwa polskiego jako wyznacznik działań promujących zdrowie

sytuacja zdrowotna w Polsce (umieralność, przyczyny zgonów, oczekiwany i rzeczywisty czas trwania życia, chorobowość, niepełnosprawność, zdrowie dzieci i młodzieży)
czynniki warunkujące aktualny stan zdrowia społeczeństwa polskiego

Relacja między promocją zdrowia , profilaktyką (prewencją chorób) a edukacją zdrowotną

Edukacja zdrowotna jako kluczowy element promocji zdrowia

historia, definicje, koncepcje, cele, modele
diagnozowanie potrzeb edukacyjnych
planowanie i ewaluacja w szkolnej edukacji zdrowotnej
obszary tematyczne w szkolnej edukacji zdrowotnej

Strategia i metody w edukacji zdrowotnej

aktywne uczenie się przez doświadczenie
strategia działań szkoły promującej zdrowie
rola edukacji zdrowotnej, nauczyciela, ucznia, rodziców, społeczności lokalnej w zmianie zachowań zdrowotnych
poradnictwo pedagogiczne w zakresie zdrowych stylów życia

Strategia i metody w edukacji zdrowotnej

koncepcja, założenia, cele, strategia, metody pracy
promowanie zdrowia w codziennej praktyce szkoły
programy wychowania zdrowotnego