Praca z dzieckiem z zaburzeniami

Cele szkolenia:
nauczyciele po szkoleniu:
wiedzą czym charakteryzuje się dziecko z zaburzeniami,
potrafią efektywnie motywować dziecko z zaburzeniami,
rozumieją specyficzne potrzeby edukacyjne i społeczno-emocjonalne dziecka z zaburzeniami.

Program szkolenia:
potrzeby i pragnienia jako czynniki motywujące do działania,
motywy niewłaściwego zachowania się uczniów,
praca z dzieckiem z ADHD,
praca z dzieckiem z trudnościami w nauce,
praca z dzieckiem z zespołem Aspergera,
praca z dzieckiem agresywnym.

Metody pracy:
Wykład i dyskusja.
Ćwiczenia praktyczne (w grupach czteroosobowych bądź w parach).
Praca na metaforze z elementami autodiagnozy.

Wielkość grupy:
do 20 osób.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.