Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

Cele szkolenia:
Nauczyciele po szkoleniu:
rozróżniają odpowiedzialność dyscyplinarną od odpowiedzialności porządkowej, cywilnej, karnej nauczyciela
znają swoje obowiązki, za naruszenie których podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej
rozumieją przebieg postępowania dyscyplinarnego

Program szkolenia:
Odpowiedzialność dyscyplinarna a porządkowa, karna, cywilna nauczyciela
Nauczyciel jako osoba publiczna, jako funkcjonariusz publiczny
Godność zawodu nauczyciela i obowiązki nauczyciela
Postępowanie dyscyplinarne: wszczęcie, tok, prawa procesowe obwinionego,
Kary dyscyplinarne

Metoda pracy:
Wykład

Czas trwania szkolenia:
6 godzin lekcyjnych