Motywowanie uczniów do nauki i budowanie pozytywnego obrazu siebie u ucznia.

Cele szkolenia:
nauczyciele po szkoleniu:
znają czynniki motywujące ucznia do nauki,
potrafią zastosować techniki motywujące ucznia,
są gotowi do pracy z uczniem bazującej na zasobach ucznia.

Program szkolenia:
potrzeby i pragnienia jako czynniki motywujące do działania (zarówno nauczyciela, jak i ucznia),
istota autorytetu nauczyciela,
sposoby zwracania się do uczniów, zachęcające do pracy,
błędy komunikacyjne tworzące bariery i demotywujące do pracy,
co to jest praca na pozytywach?
metody konstruktywnej ingerencji w zachowania ucznia.

Metody pracy:
Wykład i dyskusja.
Ćwiczenia praktyczne (w grupach czteroosobowych bądź w parach).
Praca na metaforze z elementami autodiagnozy.

Wielkość grupy:
do 20 osób.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.