Budowanie zaspołu

Cele szkolenia:
nauczyciele po szkoleniu:
wiedzą czym charakteryzuje się zespół efektywny,
umieją integrować zespół,
rozumieją dynamikę procesu grupowego i jej wpływ na efektywność wykonywania zadania przez zespół.

Program szkolenia:
style uczenia się i ich wpływ na role w zespole,
charakterystyka ról w zespole,
analiza różnicowa zespołów efektywnych i nieefektywnych,
strategie radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w zespole,
techniki komunikacyjne wpływające na integrację zespołu,
nieuświadamiane motywy wpływające destrukcyjnie na pracę zespołu.

Metody pracy:
Wykład i dyskusja.
Ćwiczenia praktyczne (w grupach czteroosobowych bądź w parach).
Praca na metaforze z elementami autodiagnozy.

Wielkość grupy:
do 20 osób.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.